Gizlilik Politikası

ALFA KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
KVKK GİZLİLİK POLİTİKASI

ALFA KİMYA ANONİM ŞİRKETİ, gizliliğinizi korumaya ve ona saygı göstermeye kendini adamıştır. Gizlilik Politikasına bağlılığımız, herhangi bir sorumluluk reddi beyanı ile sizden topladığımız veya bize sağladığınız veya herhangi bir şekilde işlenecek olan tarafımıza verdiğiniz kişisel verilerin temelini belirler.

1 – İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi doğrudan sizden ya da hizmetlerimizle ilişkili olarak veya yasal iş faaliyetlerimiz sırasında bize sağladığınız diğer bilgiler aracılığıyla elde edebiliriz.

Alfa ile ilişkiniz kapsamında;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, TCKN, uyruk , anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, işyeri bilgisi, vergi ve sicil numaranız, unvan, biyografi, ehliyet, adli sicil kaydı, mesleki kimlik, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler.
 • Eğitim verileriniz: Meslek, mezun olunan okul, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, meslek için alınan eğitim, sertifika verileri.
 • İletişim Bilgileriniz: Ev/işyeri adresiniz, çeşitli e-posta adresleriniz, KEP, cep telefonu numaraları dahil olmak üzere çeşitli telefon numaralarınız,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (log kayıtları, IP ve kimlik doğrulama bilgileri)
 • İşlem Bilgisi: Sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi gibi veriler.
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi : Sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, Ehliyetinizin detayları, kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
 • Finansal Bilgi: Hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, Kredi kartı numarası, Gelir bilgisi, Ödeme bilgileriniz, Borç/alacak bilgisi v.b.
 • Sağlık bilgileriniz: Alerji gibi kronik hastalık ayrıntıları dahil tıbbi kayıt raporları, kaza raporları, v.b.
 • Görsel/İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler, üçüncü taraflarla girdiğiniz sözleşmelerin ayrıntıları, Diğer taraflarla ilişkinizin detayları.
 • Talep/Şikayet Bilgisi: Her türlü talep ve şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Alfa ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mevzuata ve Yasalara uymak,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İşyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile takibi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri / tedarikçi / iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması, Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirket raporlamalarının yapılması,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikayetlerin takibi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin meşru menfaati

3- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; KVKK’nun kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde yer alan amaçlarla,

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza,
 • Bize hizmet veren tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine,
 • Herhangi bir işletme veya varlıkları sattığımız veya satın aldığımız durumlarda üçüncü taraflara,
 • İşletme veya varlıkların muhtemel satıcısına, alıcılarına veya üçüncü taraflara
 • Bankalara,
 • Herhangi bir yasal zorunluluğa uymak veya çalışanlarımızın veya müşterilerimizin haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak amacıyla Yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara,

aktarılabilmektedir.

Diğer sitelere linkler

Web sitemiz zaman zaman diğer web sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi birine web sitemiz aracılığı ile bir bağlantı sağlarsanız, bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Bu web sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı ve sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nun 5,6 ve 8.maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın,

5- Güvenlik ve kişisel verilerinizi sakladığımız yer

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime ve kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanıyoruz. Politikaları gözden geçirmeye ve yeni teknolojilerin kullanıma sunulmasıyla ek güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam edeceğiz.

Bilgilerin internet üzerinden iletilmesi tamamen güvenli değildir ve verilerin Kişisel Verileri Koruma Kurumunun açıklayacağı Güvenli ülke listesi dışındaki ülkelere aktarılmasını içerebilir. Bu, genellikle web üzerinden; e-posta hosting hizmetleri veya Bulut aracılığıyla bize teslim edilen özel yazılım çözümleri için bulut çözümlerinin kullanımı yoluyla gerçekleşir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanacak herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyiz. Güvenli olmayan ülkeler, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yeterli düzeyde koruma sağlayamayabilir. Verilerinizi göndererek, bu aktarımı, depolamayı ve işlenmeyi kabul edersiniz.

Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, bize aktarılan kişisel verilerinizin güvenliğini tam anlamı ile garanti edemeyebiliriz. Herhangi bir veri aktarımı kendi sorumluluğunuzdadır. Kişisel verilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için uygun güvenlik önlemlerini kullanırız.

6- Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi Kapsamında sizinle ilgili verileri nasıl işlediğimize dair bilgi vermek veya değişiklikler yapmak için bize başvurmak için birey olarak belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar belirli durumlarda geçerlidir ve aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7- Veri Sorumlusu Bilgisi

ALFA KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

Aydınlı-Birlik OSB Mah. 1 no.lu cadde No:19 Tuzla İSTANBUL /TÜRKİYE
T: +90 216 593 1210 (Pbx) F: +90 216 593 1216-17 www.alfakimyaas.com
alfakimyaanonimsirketi@hs01.kep.tr

8- Bu politikadaki değişiklikler

Bu Politikayı zaman zaman güncelleme/değiştirme hakkımız saklıdır. Herhangi bir değişiklik yaparsak, bu değişiklikleri; hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi ve hangi durumlarda açıklayabileceğimizi, paylaşırız. Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanmaya devam eder ya da değişiklikler yayınlandıktan sonra veri aktarımını sürdürürseniz, güncellenmiş politikayı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

9- Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca bu politika ve işlediğimiz verilerle ilgili taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte ‘’ Aydınlı – Birlik OSB Mah. 1 Nolu cad. No: 19 Tuzla / İstanbul, Türkiye’’ adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya alfakimyaanonimsirketi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte kvkk@alfakimyaas.com adresine iletebilirsiniz.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry